คุณพ่อ คุณแม่ที่ทำงาน และมีการทำประกันสังคม กับบริษัท (มาตรา 33) หรือ แบบประกันตนเอง (มาตรา 40) หรือ แบบประกันตนเองโดยสมัครใจ (มาตรา 39) สามารถใช้สิทธิเบิกเงินได้คะ โดย เราสามารถ เบิกเงินกับ ประกันสังคม ได้เป็น 2 ส่วน ตามนี้คะ

 

ค่าคลอดบุตร และ ค่าสงเคราะห์การหยุดงาน

คุณพ่อ หรือคุณแม่ จะได้เช็คเงินสด เป็น ค่าคลอดบุตร และ ค่าสงเคราะห์การหยุดงาน รวมกัน โดยจำนวนเงิน จะขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนของคุณแม่เป็นหลักคะ เนื่องจากจากค่าคลอดบุตรจะได้ 13,000 บาท คงที่ โดยมีเงื่อนไข คือ คุณแม่ หรือคุณพ่อ จะต้องมีการจ่ายเงินประกันสังคม อย่างน้อย 5 เดือน (ต่อเนื่อง หรือ ไม่ต่อเนื่องก็ได้) นับย้อนหลังไปภายใน 15 เดือน ก่อนคลอดบุตร

  1. เบิกเงินค่าคลอดบุตร ได้ 13,000 บาท ต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง โดยคุณแม่ หรือคุณพ่อ สามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งคะ แต่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน แล้วค่อยมาเบิกทีหลังนะคะ ^^
  2. เบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงาน เพื่อคลอดบุตร เป็นเวลา 90 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย ไม่เกิน 15,000 บาท (ใช้สิทธินี้ได้ เฉพาะคุณแม่เท่านั้น และได้สูงสุด 2 คน ) ถึงแม้ว่า คุณแม่จะหยุดจริง ไม่ถึง 90 วัน ตามที่กำหนด ก็ยังได้รับเต็มจำนวนอยู่คะ

**ตัวอย่างเช่น ถ้าเงินเดือน มากกว่า 15,000 บาท จะคิดที่ 15,000 บาท สูงสุด คือ (15,000/2) x 3 = 22,500 บาท

ถ้าเงินเดือน น้อยกว่า 15,000 บาท เช่น เงินเดือน 10,000 บาท จะได้เงินสงเคราะห์บุตร (10,000/2) x 3 = 15,000 บาท

**กรณีคุณแม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 หรือ 39 จะคิดอัตราร้อยละ 50 ของ 4,800 บาท ซึ่งจะได้เงินสงเคราะห์บุตร (4,800/2) x 3 = 7,200 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่น คือ

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01) ขอรับได้ที่ประชาสัมพันธ์ หรือหน่วยคัดกรองที่สำนักงานประกันสังคม หรือ โหลดได้จาก http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/2sps201.pdf

– สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด (ถ้าคลอดบุตรแฝดให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดมาด้วย)

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตน

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก

– สำเนาทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ์)

 

ค่าสงเคราะห์บุตร

คุณแม่จะได้เงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 400 บาท ต่อบุตร 1 คน ซึ่งทางประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ทุกเดือน ตั้งแต่เจ้าตัวเล็กอายุ แรกเกิด จนถึง 6 ขวบ และคุณแม่จะใช้สิทธิได้สูงสุด 3 คน คะ ^^  แต่มีเงื่อนไขคือ คุณแม่จะต้องมีการจ่ายเงินประกันสังคม อย่างน้อย 12 เดือน (ต่อเนื่อง หรือ ไม่ต่อเนื่องก็ได้) นับย้อนหลังไป 36 เดือน ( 3 ปี ) ก่อนคลอดบุตร

เอกสารที่ต้องใช้ยื่น คือ

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01) ขอรับได้ที่ประชาสัมพันธ์ หรือหน่วยคัดกรองที่สำนักงานประกันสังคม หรือ โหลดได้จาก http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/2sps201.pdf

– สูติบัตรต้นฉบับของบุตรพร้อมสำเนา 1 ชุด

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นขอ

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์เฉพาะหน้าแรก ซึ่งเป็นชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ยื่นคำขอ

– ในกรณีที่ผู้ประกันตนชายใช้สิทธิ์ ให้แนบสำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายของผู้ประกันตน หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร หรือสำเนาคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมาด้วย

 

เราจะหมดสิทธิ์ รับเงินสงเคราะห์บุตร 4 กรณี ตามนี้คะ

–  เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

–  บุตรเสียชีวิต

–  ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

–  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 

** ต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด **

**กรณีไม่ได้ไปยื่นด้วยตัวเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจเพิ่ม 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง อย่าลืมเอาบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจไปด้วยนะคะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสายด่วน SSO : 1506

ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/

 

เรียบเรียงโดย : www.babekits.com